Általános Szerződési Feltételek a takarítógépek bérbe adásakor;

Takarítógép bérlés esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • Magánszemélynél és cégek esetében is: az átvevő személyi igazolványa, lakcímkártyája

A gépek használatáról szóbeli tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek, illetve nyomtatott használati útmutatót biztosítunk. A gépeket a használati útmutatónak megfelelően, az ott közölt célokra, az üzemeltető saját felelősségére lehet használni.

A takarító gépet a bér bevevő köteles megfelelő gondossággal, rendeltetés szerűén használni. Az esetlegesen felmerülő műszaki hibák esetén azonnali értesítést kérünk! A nem rendeltetésszerű vagy szabálytalan üzemeltetésből származó esetleges hibák költségei a bérlőt terhelik! A kölcsönzési időtartam alatt a gép tartozékaiban keletkezett törés, sérülés, alkatrész- vagy tartozékhiány esetén a bérlő köteles azt megtéríteni!

Az igénybe vevő takarító gépenként eltérő letéti díjat tartozik fizetni, amely a gép és tartozékainak rendben, hiánytalanul és hibátlanul történő visszaszolgáltatása esetén teljes egészében visszajár.

A gépek átadásakor a kauciót kérjük az átvételi elismervény ellenében átadni. Amennyiben a kauciót a megrendelő nem adja át, úgy a gép átadására nem kerül sor.

A bérlő a gépet tisztán, használatra alkalmas állapotban köteles visszaszolgáltatni, ellenkező esetben 1000,-Ft-os tisztítási díj kerül felszámításra.

A kölcsönzési időtartamot kérjük pontosan betartani, késedelem esetén telefonos értesítést kérünk! Minden újabb elkezdett idő intervallum esetén a következő időszak díjszabásával számolunk.

Indokolt esetben pld. műszaki hiba esetén cseregépet biztosítunk. Kiszállítással rendelt gép esetében a kiszállási díjat minden esetben így pld. műszaki hiba esetén is ki kell fizetni!

Indokolatlan (pl. nem megfelelő használatból eredő üzemképtelenség esetén) újbóli kiszállás költségei a bérbe vevőt terhelik. Ez a kiszállítási díjon felül fizetendő!

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! ÁFA mentes számlát adunk.

Kivonat a bérleti szerződésünkből:

1. A bérbe vevő kijelenti, hogy jelen szerződésben szereplő gépet és annak műszaki paramétereit megismerte, s jelen szerződésben rögzítettek szerint azt bérbe kívánja venni a bérbe adótól az alábbiak szerint.

2. Jelen szerződés meghatározott időre jön létre. Felek kijelentik, hogy a szerződés mindkét fel együttes szándéka szerint meghosszabbítható. Amennyiben a bér bevevő a szerződés lejártával a gépet nem adja vissza a bérbeadónak, úgy jelen szerződés automatikusan meghosszabbodik a gép vissza adásának időpontjáig. 

3. A takarító gépeket fél napra( 10-12 órára), 1 napra (24 óra), hétvégére (péntek estétől-hétfő reggelig ) időtartamra lehet bérelni.

4. A bérleti díj a gép online foglalásakor kell kifizetni. Amennyiben túllépi az időt, a plusz idő a kaució visszaadáskor kerül felszámolásra,  valamint a takarítógép hiánytalan, sérülésmentes és tiszta állapota alapján kerül elszámolásra. Az interneten található bérleti ár lista szerint értelmezett (www.kolcsonzestakaritashoz.hu).

5. Kaució mely Bérbeadónak az átadáskori állapottól való eltérés esetére nyújt biztosítékot. A használat során keletkezett sérülések, ill. hiányos felszereltség esetén a kaució elvész, a sérülés nagyságától függően. Hasonló a helyzet a normálistól eltérő extrém elhasználódás esetén is (kefék,  alkatrészek). Bérbeadó aláírásával igazolja, hogy a kauciót aláíráskor átvette. 

6. A kaució a takarítógép hiánytalan, sérülésmentes és tiszta állapotban való visszaszolgáltatásakor teljes mértékben vissza jár. 

7. Amennyiben a fenti takarítógépeket nem tisztítja ki használatuk után akkor 1.500.- Ft  tisztítási díjat fizet gépenként. 

8. A bérbeadó vállalja, hogy a gépet működésre alkalmas állapotban a Bérbe vevő rendelkezésére bocsátja a jelen szerződésben meghatározott időpontra. A bérbeadó a gép átadásakor betanítja a bérbe vevőt a gép használatra ės napi karbantartási munkáinak elvégzésére. Ezen napi karbantartási feladatok elmulasztása miatti esetleges meghibásodások kijavítása a bér bevevő kötelezettsége.

9. A bér bevevő vállalja, hogy a gép kezelését a betanításnak megfelelően, szakszerűen végzi illetve a napi karbantartási feladatokat elvégzi. A bér bevevő tudomásul veszi, hogy az 1. pontban körülírt gép a bérbeadó tulajdonát képezi, annak esetleges es szükségszerű elszállítását nem akadályozhatja meg. Minden ezzel kapcsolatos plusz költség a bérbe vevőt terheli.

10. A bérlő és a bérbeadó, a gép kiadásakor együtt ellenőrzik a működését, a bérlő kipróbált működőképes állapotban veszi át a takarítógépet, az esetleges sérüléseket, hiányosságokat együttesen ellenőrzik és a szerződés alján feljegyzik. Használat közben amennyiben a bérlő azt tapasztalja, hogy nem megfelelően működik a készülék, ezt köteles haladéktalanul jelezni a bérbeadónak. Utólag ezt nem tudjuk elfogadni. A hibás készülék cseréjét vagy visszavételét a telephelyünkön biztosítjuk.